Arkiv för taggen "fri rörlighet"

Hemsida, Sverige, Uppsala »

När fackpampar förenar sig…

[8 Jun 2014 | Ingen kommentar]

En granskning av arbetskraftsinvandringen i dagens Svenska Dagbladet visar att facken ofta försöker sätta käppar i hjulet för arbetstagare som söker sig till Sverige. Exempelvis anses en lön på 30 400 kr/månad vara för låg, varför en utländsk arbetskraftsinvandrare får nej. Men det är i själva verket en högre lön än vad kollektivavtalet kräver. För att slippa konkurrens från utländsk arbetskraft kräver Byggnads högre löner för invandrare än för svenskar. Läs SvDs granskning här. 

2008 införde Alliansregeringen med stöd av Miljöpartiet nya möjligheter för arbetskraftsinvandring i Sverige. (Här länk till beslutet.) Det är numera arbetsgivare och inte facket som avgör om behov finns och hur de ser ut. Socialdemokratierna vill riva upp den lagen och återskapa fackets inflytande på området. Mot bakgrund av granskningen ovan där det framgår att facket redan idag försöker försvåra för arbetskraftsinvandring skulle det med en återgång till det gamla systemet bli ännu svårare att komma till Sverige för att arbeta. Sverige behöver utländsk arbetskraft och kompetens. Vi ska vara ett öppet land som välkomnar dem som vill flytta hit och söka sin lycka hos oss. Det är ett viktigt skäl till att lägga sin röst på Folkpartiet i höstens val.

 

Hemsida, Sverige »

Utred Sveriges utvisning av romer

[4 Sep 2010 | 1 kommentar]

Äntligen bryts tystnaden. Debatten om romernas utsatta situation verkar inte vara en fluga utan har bitit sig fast. EU-kommissionen, Europaparlamentet, Ministerrådets organ liksom europeiska och svenska medier – alla har de satt romerna högt på sin dagordning denna vecka.

DN-debatt idag skriver Ander Wejryd och Thomas Hammarberg om romernas situation och lyfter fram förslaget om sanningskommission som jag skrev om på bloggen igår.

DN skriver om Sveriges utvisning av romer, jag undrade just när det skulle uppmärksammas.

Romer som utvisats ut Frankrike berättar om hur illa de behandlats. Samtidigt kräver EU-kommissionen nu äntligen ett klargörande från Frankrike.

För min egen del tycker jag det är viktigt att vi ordentligt utreder vad som låg till grund för Sveriges utvisning av romer tidigare i år. Vi måste klargöra om det från svenska myndigheters sida förekommit insatser mot romer som grupp eller om alla individer fått en enskild prövning.

Enligt EU-direktivet för fri rörlighet får man vistas längre än tre månader i ett annat medlemsland om man uppfyller något av fyra villkor. Man bör:

  • bedriva ekonomisk verksamhet som anställd eller egenföretagare,
  • ha tillräckliga tillgångar och en sjukförsäkring för att kunna klara sig utan socialt bistånd under sin vistelse i den mottagande medlemsstaten ,
  • studera på en utbildning i den mottagande medlemsstaten och ha tillräckliga tillgångar och en sjukförsäkring för att kunna klara sig utan socialt bistånd under sin vistelse i den mottagande medlemsstaten,
  • vara familjemedlem till en EU-medborgare som faller inom någon av ovan nämnda kategorier.

DN skriver däremot i fredagens tidning att Stockholmspolisens utvisning gällde romer som ännu inte vistats tre månader i Sverige. Om det stämmer har vi alltså inte ens följt EU:s grundläggande regler för fri rörlighet. Det vore i så fall mycket pinsamt. DN skriver vidare att Göteborgspolisen varit bättre på att följa tre-månadersregeln och väntat med att pröva kriterierna tills dess att tiden löpt ut.

Bara en ordentlig utredning kan visa huruvida de romer som utvisades från Sverige fick en individuell prövning och hur kriterierna tolkades i deras fall. Det är viktigt att vi får veta vad som legat bakom de olika besluten. Folkpartiet är den självklara rösten för fri rörlighet inom EU och för en generös och human politik mot våra minoriteter. Vi bör aldrig acceptera att människor utvisas kollektivt eller utan en ordentlig utredning – oavsett om vi själva ingår i regeringen eller inte.

Hemsida, Uppsala »

Stoppa diskriminering och utvisning av romer

[3 Sep 2010 | 2 kommentarer]

Det är 16 dagar kvar till valet och jag har idag valt att uppmärksamma Europas största minoritet och också vår mest eftersatta grupp: romerna. Det som händer i EU-länder som Frankrike är oacceptabelt och bryter mot den fria rörligheten. Det sätter också ljus på romernas situation i Sverige och i Uppsala. Idag besöker jag tillsammans med Europaparlamentariker Cecilia Wikström Uppsalaprojektet Romano Zor. Läs vårt pressmeddelande här.

Krafttag för att stoppa diskriminering och utvisning av romer

– Romerna i vårt land och runt om i Europa har i alla tider varit utsatta för diskriminering och förföljelser. Det är tragiskt att Uppsalas, Sveriges och Europas romer fortfarande är så utsatta för diskriminering och rasism. Det är dags att Sverige tar krafttag för att komma till rätta med de här problemen och en början vore synliggöra problemet. Jag kräver därför att Sverige inrättar en sanningskommission för att kartlägga de övergrepp och försummelser som begåtts mot den romska minoriteten de senaste 100 åren.

Det säger Maria Weimer (FP), riksdagskandidat för Uppsala med anledning av dagens besök vid projektet Romano Zor i Uppsala tillsammans med Cecilia Wikström (FP), Europaparlamentariker. Romano Zor är ett lokalt projekt som stöds av bland annat Uppsala Kommun och EU:s socialfond.

Maria Weimer menar vidare att ett viktigt steg för att motverka romernas utanförskap vore att etablera en romsk ungdomsledarakademi för unga romer som vill utbilda sig och engagera sig i samhällsfrågor.

– De massiva kränkningar av romers rättigheter som vi ser idag runt om i Europa är inte värdiga vårt moderna europeiska samhälle. Frankrikes massdeportering av romer är oförsvarbar ur en såväl moralisk som rättslig synvinkel och måste omedelbart upphöra. Det är helt oanständigt att deportera hela grupper av människor baserat på deras etniska härkomst, alla människor måste ovillkorligen få en seriös, rättvis och individuell prövning avslutar Cecilia Wikström.

Läs mer om Uppsalaprojektet Romano Zor här.

Cecilia Malmström (fp), EU-kommissionär, uttalar sig om hur Kommissionen bättre kan hjälpa romer.

Maria Leisser (fp), presenterade i juli rapporten för Delegationen för romska frågor.

Läs om hur den franska regeringen planerar att göra det ännu lättare att utvisa romer, trots att utrikesminister Kouchner hotat med att avgå pga massutvisningarna.

Artiklar »

Rödgrön EU-politik skulle göra världen fattigare

[30 Jun 2010 | Ingen kommentar]

Publicerad på Newsmill den 30 juni 2010

De rödgrönas Europaprogram saknar svar på avgörande frågor som skuldkrisen och Europas roll i världen. Deras få konkreta förslag försvårar för dem att uppnå fina mål om fler jobb. Ett rödgrönt Europa innebär försämrat välstånd med färre jobb och en svagare roll i världen.

Stora delar av Europa står på randen av en allvarlig skuldkris, i hög grad som följd av en skadlig stimulanspolitik som svar på finanskrisen. Grekland har redan fallit. Om den avgörande utmaning som skuldkrisen och vikten av ordning i offentliga finanser innebär står inte ett ord i de rödgrönas dokument om vad de gemensamt vill med Europa, som presenterades den 27 juni.

Detta är symptomatiskt för hela dokumentet. Avgörande framtidsfrågor undviks, eller urvattnas till den grad att de helt saknar substans. Antagligen för att de rödgröna inte är överens. Socialdemokraterna har drivit en pragmatisk Europapolitik. I Miljöpartiet har en EU-kritisk medlemskår blivit påtvingad en ny politik. Vänsterpartiet har inte ens demokratiska partibeslut på sin ”nya linje” utan ledningen har valt att köra över partiet.

Finanskrisen visade tydligt vad som händer om ekonomin inte växer. Med krympande resurser får vi arbetslöshet och sociala problem. En stor europeisk utmaning är att utvecklas till en attraktiv och dynamisk kontinent igen. Med skuldproblemen och svårigheten att finansiera pensioner och vård riskerar Europa utvecklas till ett museum för rika indiska turister. Vår röst och betydelse i världen minskar om vi inte släpper fram Europas välståndsbildande krafter.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet är motståndare till tillväxt, och det rödgröna dokumentet föreslår således att EU ska sluta fokusera på ”tillväxt och konkurrenskraft”. Hur ska man då kunna föra en jobbpolitik värd namnet? Om EU blir ännu mindre konkurrenskraftigt i den globala ekonomin lär knappast fler jobb skapas här. Tror de rödgröna att Europas miljoner arbetslösa anser att EU fokuserar för mycket på konkurrenskraft?

Närmast helt samstämmig forskning visar att Europas arbetsmarknad är för snårig och reglerad, vilket bidrar till arbetslöshet, inte minst bland unga och invandrare. Det är för svårt att starta företag. Många marknader är skyddade mot konkurrens som gamla skråväsenden. Staten reglerar hur, var och när man ska arbeta. Här behövs mer frihet, men då kräver de rödgröna ett ”socialt protokoll” med ytterligare regleringar. Och de vill införa nya restriktioner mot arbetstagarnas fria rörlighet.

Till de allvarligare punkterna hör att de rödgröna i regering skulle verka för att EU ska driva på för ”rättvis handel”. Ännu ett vackert uttryck, men vad betyder det? Jo, att handeln inte ska vara fri utan att EU ska ställa krav på länder där företag som vill sälja till europeiska konsumenter verkar. Ska vi alltså kräva av en småbonde i Kongo att han uppfyller en viss lönenivå – annars stopp för handel? Eller ska blomsterhandlare i Kenya tvingas införa kollektivavtal för att vi ska vilja köpa deras rosor?

Vad händer då? Bonden får inte sälja, förblir fattig och kan inte ens i framtiden hoppas på intäkter som gör att en bättre lön blir möjlig. Blomsterhandlaren måste slå igen och tvingas kanske in i arbetslöshet i stället. Världen innehåller väldigt många protektionister, inte minst bland de regimer som ofta förtrycker i fattiga länder. Därför måste EU vara den goda kraften som bryter ned gränser och ger fler chansen att komma in i den globala ekonomin. Det är trots allt tack vare globaliseringen som hundratals miljoner människor i Sydostasien lämnade fattigdomen bakom sig.

EU har fått en utrikesminister och en ny diplomatkår väntas ta form i höst. EU kommer nu kunna vara en ännu starkare röst i världen för fred, stabilitet och mänskliga rättigheter. Men de rödgrönas vision stannar vid tomma ord såsom ”EU:s politiska verktyg – så kallade mjuka makt – måste utvecklas snabbare.”

Hur då? EU använder idag ekonomi, handel och diplomati för att påverka omvärlden. Men vi borde göra mer, till exempel stärka möjligheterna att mäkla fred och agera i fler konfliktområden. Men då krävs också hård makt, militär, och det avstår de rödgröna från att kommentera. Således är de inte överens om vad som ska ske med Sveriges största militära operation utomlands, i Afghanistan.De saknar förståelse för att militära instrument ofta är nödvändiga för att förhindra konflikt och skapa fred.

En välkommen men samtidigt mycket förvånande åsikt i de rödgrönas program är att Sverige ska fortsätta delta i Natos insatser. Synnerligen intressant att Vänsterpartiet nu kommit så långt i sin analys att acceptera Sveriges aktiva deltagande i Natos fredsarbete.

Den rödgröna EU-politiken är en urvattnad kompromiss som saknar enhetlig linje och där de konkreta förslagen – som är få – ofta motverkar de övergripande målen. Att låta en rödgrön regering föra Sveriges röst i Europa och påverka Europas utveckling ter sig som ett högst osäkert vågspel.

En rödgrön regering skulle göra Sverige till en bromskloss i Europa och Europa till en svagare aktör för frihet och välstånd i världen.

Johnny Munkhammar och Maria Weimer

Om författarna:

Johnny Munkhammar är riksdagskandidat (M) och författare (med Stefan Fölster) till Sköna Europa.

Maria Weimer är riksdagskandidat (Fp) som arbetat med EU:s utrikes- och säkerhetspolitik i Bryssel.

Europa, Hemsida »

Free movement? Not really

[30 Apr 2007 | Ingen kommentar]

In Sweden the discussion was heated about restrictions on the labour market for the new EU members in March 2004. Many of the traditional liberal voters turned away from the Liberal Party in the European elections of June 2004 wanting to punish the leadership for having advocated those restrictions of free movement. Myself, I have never been closer to leaving the Liberal party than during those weeks of intense debate. Fortunately the proposal didn’t gain support in parliament and Sweden was one of few EU contries (together with UK and Ireland) to keep their labour market open to new member states.

The EU observer reports that the Netherlands who in 2004 chose restrictions has now moved to open up its labour markets to workers from ”new” EU member states. Not all member states are following the Dutch example. The German government has agreed to extend their restrictions until 2011, despite opposition from the current economy minister Michael Glos. Why is it so hard to comply with the principles of free movement of goods, services, persons and capital?

Well, one reason is for sure that national politicians don’t have the courage to stand up against strong unions and interest groups. In the case of the German government, the economy minister Glos has to stand up even against his fellow ministers – from the Socialist party. Germany has a bad reputation when it comes to restrictions to the labour market. The German worker unions were the ones putting strong pressure on Schröder against the Directive of services, which in the end led to the directive being watered down completely.