Home » Artiklar

Halva fredsarbetet saknas

2 maj 2010 Ingen kommentar

Publicerad i UNT.

Utan kvinnors perspektiv i freds- och säkerhetsarbetet bortser vi från halva världsbefolkningens behov. Minst 30 procent av de antagna till svenskt yrkesförsvar bör vara kvinnor och alla höga officerare måste genomgå jämställdhetsutbildning, skriver Maria Weimer.

Sverige är aktivt i ett antal olika freds­bevarande insatser runt om i världen. Vi bi­drar­ inom ramen för FN, Nato och EU för att försvara mänskliga rättigheter, skydda civilbefolkning och övervaka fredsavtal. Men det internationella samfundets arbete för fred lider av en stor brist.

Länge har vi helt missat att ta tillvara kvinnornas perspektiv. Kvinnornas perspektiv på fredsavtal och konfliktlösning skiljer sig ofta från de traditionellt manliga aktörernas, vilka i regel är de som deltar i förhandlingar.

I många konfliktdrabbade samhällen är det kvinnorna som har ansvaret för familjen. Studier visar att de i en valsituation ofta väljer att satsa resurser på mat, husrum och långsiktig utveckling i stället för på vapen eller fortsatt konflikt.

Det är i regel kvinnorna som uppfostrar barnen och därmed har makt att påverka deras samhällssyn och en framtida försoningsprocess. Sist men inte minst är kvinnor föremål för könsbaserat våld och krigsförbrytelser som leder till oläkbara mentala och psykiska sår och splittringar hos de utsatta individerna, liksom i familjer och samhällen. Denna aspekt glöms ofta bort. Av dessa och många andra skäl ska kvinnor ha en central roll i fredsarbetet.

Sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 1?325 om kvinnor, fred och säkerhet för tio år sedan har jämställdhetsarbetet fått mer fokus i FN, Nato och EU. Det handlar dels om att skapa jämställda nationella försvarsmakter, dels om att ta hänsyn till kvinnor i det internationella fredsarbetet. Men arbetet har hittills gått långsamt och mestadels kretsat kring ord och deklarationer. Endast lite handlar om konkreta mål och tydliga riktlinjer.

Folkpartiet har utsett ett antal arbetsgrupper för att formulera vår politik inför valet. I arbetsgruppen för försvar och säkerhetspolitik ska vi utforma partiets förslag för en dynamisk och effektiv försvars- och säkerhetspolitik. Jag ingår som ledamot i gruppen och vill verka för att följande konkreta förslag blir folkpartiets politik:

– När Sverige ställer om till yrkesförsvar bör vi sätta ett högt mål för antalet kvinnor som antas. Minst 30 procent av de antagna bör vara kvinnor. Om vi kan ha målsättningar för försvarsmateriel och insatsberedskap kan vi också ha det för jämställdhet särskilt som kvinnliga soldater visat sig vara av stor betydelse i utlandsinsatser.

– När fler kvinnor anställs måste även material och utrustning anpassas därefter. Kvinnliga generaler ska inte behöva bära manliga kalsonger med Y-front.

– Brott mot förhållningsregler om sexköp och sexuella trakasserier måste bestraffas och får aldrig sopas under mattan, vilket ibland är fallet i dag. Sådana händelser grusar förtroendet för det internationella samfundet hos lokalbefolkningen på nolltid och omöjliggör ett trovärdigt fredsbyggande.

– Sexuellt våld är ett brott såväl i konflikt som i fredstider. Därför måste amnesti för sådana brott avskaffas och rättssystemen i de konfliktdrabbade länderna stärkas. Här bör Sverige ta initiativ till att utarbeta en strategi för att avskaffa straffriheten.

– Sverige bör även i EU och Nato föreslå mål för kvinnligt deltagande i internationella insatser. I exempelvis Nato varierar andelen kvinnor i de nationella försvarsmakterna mellan 8 och 13 procent i de olika medlemsländerna. Ribban måste höjas för att antalet kvinnor i internationella insatser i sin tur ska kunna öka.

– Samtliga högre officerare i Försvarsmakten bör genomgå jämställdhetsutbildning. På detta sätt föregår de med gott exempel i Sverige och utlandet och det fortsatta jämställdhetsarbetet kan förhoppningsvis underlättas.

– Sverige bör ta initiativ till en internationell personalpool av utbildade jämställdhetsrådgivare som kan användas i både FN, Nato och EU. Efterfrågan av jämställdhetsexperter är stor både i fält och i högkvarteren.

– I medling och fredsförhandlingar ska kvinnornas perspektiv beaktas, om det så gäller Georgien, Aceh eller Mellanöstern. Kvinnliga nätverk och organisationer ska alltid involveras och hänsyn tas till deras synpunkter.

– I internationella militära insatser bör rutiner utvecklas för hur kvinnor med ansvarsfulla positioner i det lokala samhället kan identifieras för att kunna konsulteras inför viktiga beslut. Även övriga kontaktytor med den kvinnliga befolkningen bör byggas upp.

Frågor om kvinnors säkerhet får inte bara behandlas som en ”mjuk” fråga. Det handlar i högsta grad om ”hård” säkerhet. Erfarenheter från jämställdhetsarbete i internationellt fredsarbete visar på effektivare och säkrare insatser. Jag hoppas kunna bidra med bland annat dessa förslag till Folkpartiets nya säkerhetspolitiska program. Utan hänsyn till kvinnors perspektiv uppnår vi inte långvarig fred, utan bortser från halva världsbefolkningens behov.
Maria Weimer
Riksdagskandidat för folkpartiet i Uppsala län
Ledamot i folkpartiets arbetsgrupp för försvar och säkerhetspolitik

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.