Home » Artiklar

Att få 27 länder att tala med en röst

10 december 2009 Ingen kommentar

Publicerad i FP:s medlemstidning, NU.

Fråga en litauer och en spanjor vad EU:s utrikespolitik bör fokusera på och du får helt olika svar. Litauern skulle sannolikt tala om Östeuropa och tycka att demokratisering av Vitryssland bör vara EU:s främsta mål. Spanjoren däremot skulle i stället vilja stärka unionens relation till Sydamerika och hävda att Honduras ska stå högst på dagordningen.

De 27 EU-länderna har ofta diametralt skilda åsikter om utrikes- och säkerhetspolitiken vilket bottnar i olika historiska erfarenheter och geografiska läge, och givetvis också regeringens politiska färg. Länder med ett förflutet som kolonialmakter har oerhört starka band till sin tidigare kolonier som vi som svenskar har svårt att sätta oss in i. De östliga EU-medlemmar som varit under rysk ockupation är givetvis mycket känsliga för allt som rör Ryssland. Bevekelsegrunder för utrikespolitiska ställningstaganden är ofta traditionsbundna och djupt förankrade. I början av en utrikespolitisk förhandling i Bryssel kan olikheterna ofta synas vara fler än likheterna.

Trots viktiga skiljelinjer finns i EU en tydlig riktning mot ökad gemenskap och ökat samtycke i utrikespolitiken. De senaste tio åren har säkerhetspolitiska instrument byggts upp som stöd för unionens utrikespolitik. Det har möjliggjort för EU att skicka militär trupp och civil personal till konfliktområden världen över vilket ökat vårt inflytande på den internationella arenan.

De nationella utrikesministrarna har allt oftare lagt märke till att gemensamma europeiska uttalanden väger mycket tyngre än enstaka länders åsikter. Kostnaden för att avvika från sin nationella position och gå med på en kompromiss är värd priset av en gemensam europeisk politik. När EU talar med en enda röst blir vi en oslagbar aktör som med stor tyngd kan påverka världspolitiken. Inte att förglömma att unionens inre marknad är den största i världen och att EU är den största enskilda biståndsgivaren.

Sedan 1 december pågår febril verksamhet här i Bryssel med att implementera Lissabonfördraget. Efter åtta år av förhandlingar och folkomröstningar har EU nu en ny författning. Juristerna kliar sig i huvudet för att reda ut hur de nya reglerna bäst ska genomföras och byråkraterna kivas om de nya toppjobben. Inom utrikespolitiken medför det nya fördraget en rad förändringar som förhoppningsvis kommer att leda till ökad samordning i utrikesfrågorna.

Den nya Höga representanten Catherine Ashton har en dubbel roll att agera EU:s utrikesminister samtidigt som hon är kommissionär. Detta bör rimligtvis öka samstämigheten mellan bistånd, handel, energi och utrikesfrågor. Till sitt förfogande får hon en europeisk diplomatkår och ett 140-tal EU-ambassader världen över.

Men det kommer att bli svårt för Ashton att hålla i tyglarna för utrikesfrågorna. Den nya uppsättningen av kommissionärer talar för ökad splittring snarare än samordning av politiken. Kommissionsordförande Barrosos nya förslag innebär att fem andra kommissionärer också har ansvarsområden som berör utrikespolitiken. De viktiga grannskapsfrågorna som rör bland annat Östeuropa och Kaukasus samt humanitär hjälpverksamhet har lyfts ut från Ashtons portfölj och lagts på separata kommissionärer.

Till detta kommer en allt starkare känslighet hos Kommissionen mot medlemsstaternas inblandning i det man anser vara den egna verksamheten. Ashton står inför sitt livs utmaning att lyckas med konststycket att hålla samman de 27 utrikesministrarna och dessutom samordna med fem kommissionärer. Ashton har anklagatas för att vara okänd i utrikespolitiska kretsar och inte vara den som kan ”stoppa trafiken i Peking och Moskva”. Hennes största utmaning de första åren kommer nog inte att vara Kina och Ryssland utan snarare att förmedla en gemensam europeisk utrikespolitik.

Maria Weimer

Ersättare till Riksdagen, Uppsala län

Arbetar just nu i Bryssel med EU:s utrikespolitik under det svenska ordförandeskapet

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.